pasek z losowym zdjęciem
FUNDACJA MARTY MAGDALENY ABAKANOWICZ KOSMOWSKIEJ I JANA KOSMOWSKIEGO

Zespół
RADA FUNDACJI: Stefania Zgudka,  Anna Popowicz , Magdalena Środa, Marta Kowalewska – Przewodnicząca Rady Fundacji
ZARZĄD FUNDACJI: Tomasz Piątkowski – Prezes Zarządu, Magdalena Grabowska – Dyrektor Generalna
KSIĘGOWOŚĆ: Wiesława Chojnacka
KADRY: Danuta Żelazko
 
Zespół Fundacji aktualnie tworzą najbliżsi asystenci Magdaleny Abakanowicz, jak też osoby, które dołączyły do Fundacji po śmierci Fundatorów. Osobiste wieloletnie doświadczenie współpracy z Magdaleną Abakanowicz części kadry Fundacji daje gwarancję realizacji zapisów statutowych w formie i zakresie zaplanowanym przez samą artystkę.
 
Misją Fundacji Magdaleny Abakanowicz jest wspieranie działań promujących edukację, kulturę i sztukę oraz rozwój jednostki i społeczności poprzez promocję i udostępnianie dzieł i historii Magdaleny Abakanowicz na całym świecie, przy starannej dbałości o zachowanie dziedzictwa w uporządkowanej i udostępnianej dla publiczności formie.
 
Wizja Fundacji to stworzenie konkretnego i widocznego miejsca na mapie świata sztuki, reprezentującego dorobek artysty kompleksowo, o zasięgu globalnym oraz lokalnie, wspierającego bieżące działania kulturotwórcze, na trwałe wpisując Fundację w warszawski krajobraz kulturalny.
 
Historia Fundacji
Fundacja założona została przez Fundatorów w maju 2007 roku. Fundatorzy, tj. Magdalena Abakanowicz i Jan Kosmowski, określili w statucie cele dla Fundacji, wskazali role dla poszczególnych osób oraz zapisali w testamencie zasoby niezbędne do realizacji planów.
Fundacja rozpoczęła swoją realną działalność po śmierci drugiego Fundatora i przyjęciu spadku, zgodnie z testamentem, na mocy którego Fundacja otrzymała w szczególności: prawo własności kolekcji, prawa autorskie, archiwów i wszystkie inne zasoby związane z życiem i twórczością Magdaleny Abakanowicz.
Powołanie Zarządu oraz Rady Fundacji w czerwcu 2019 roku w nowych składach oraz przyjęcie majątku Fundacji jest faktycznym oficjalnym rozpoczęciem działalności.
 
Statut
Statut Fundacji, ustanowiony przez Fundatorów, określa cele Fundacji, wskazuje na posiadany majątek oraz opisuje zasady jej działania i obszary kompetencji każdego powołanego organu zarządzającego Fundacją. Władzę stanowi Zarząd oraz Rada Fundacji. W skład majątku wchodzą dzieła sztuki tworzące kolekcję Fundacji, archiwum z dokumentacją filmową, fono- i foto-graficzną wraz z prawami autorskimi – pełny zapis aktywności twórczej artystki oraz nieruchomości, ruchomości i zgromadzony kapitał finansowy. W skład majątku wchodzą również prawa zależne, publikacje i wydawnictwa. Działania Fundacji mają wspierać utrzymywanie stałej obecności nazwiska artystki i jej dzieł w świecie sztuki, tak wystawienniczej i kulturotwórczej, jak również na rynku sztuki.
 
Siedziba
Siedzibą własną Fundacji, miejscem pracy i spotkań jest prywatny dom i pracownia Magdaleny Abakanowicz, ze wszystkimi pamiątkami dotyczącymi jej życia prywatnego i artystycznego, przy ul. Bzowej, w Warszawie. Dom został zaprojektowany i zbudowany specjalnie na potrzeby artystki. Aktualnie znajduje się w nim również nieformalne muzeum życia i twórczości – przechowywane są archiwa, kolekcja dzieł, działa pracownia konserwacji, galeria oraz mały park rzeźby w ogrodzie.
 
Archiwa
Zasoby Fundacji (spis rzeczowy) pozwalają na uzyskanie pełnego obrazu artysty ze wszystkimi aspektami jego życia. Są to rodzinne historie, styl życia w przestrzeniach prywatnych, zapis podróży czy dostępność obszarów zainteresowań. Ten obraz widoczny jest również charakterze i stylu komunikacji ze światem, w efektach pracy artystycznej widocznej w korespondencji z kuratorami, czy innymi specjalistami przy realizacjach na niemal całym świecie. To również zapis relacji z współpracownikami czy kolekcjonerami.
Magdalena Abakanowicz, jak niewielu artystów potrafiła, przy pomocy najbliższych współpracowników, stworzyć potężne archiwum treści zarówno pisanych, jak i fono- i foto-graficznych i filmowych. Listy, dokumenty, książki, fotografie, diapozytywy, filmy, katalogi wystaw z całego świata, publikacje, i in. - jest to niezwykle cenny zbiór, dokumentujący zarówno działania artystyczne, jak i sposób pracy i współpracy pomiędzy artystką a resztą świata zainteresowaną jej twórczością.
Zadaniem Fundacji jest właściwie zabezpieczyć, ale też udostępniać badaczom archiwa w zakresie niezbędnym do badań naukowych.
 
Kolekcja sztuki
Kolekcja sztuki Fundacji to zbiór dzieł pozostawionych jako spadek artystki, którymi Fundacja dysponuje w ramach działań statutowych. Dokonujemy renowacji, przechowujemy, udostępniamy dzieła na wystawy. W kolekcji znajdują się rzeźby, rysunki, malarstwo, formy rzeźbiarskie, instalacje, materiały video i inne. Fundacja zarządza również migrującymi po świecie dziełami sztuki, które czasowo (lub na stałe) zdeponowane są w krajowych i światowych muzeach, galeriach i innych instytucjach kultury.
 
Stępińska 5
Pracownia na Stępińskiej to czynne miejsce spotkań, promocji Magdaleny Abakanowicz i stałej ekspozycji jej dzieł oraz miejsce aktywnych działań i współpracy w ramach statusu Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej.
Pracownia wynajmowana była przez Magdalenę Abakanowicz od 2003 roku, służyła głównie jako miejsce tworzenia i przechowywania dzieł oraz przygotowywania wystaw.
Jako Historyczna Warszawska Pracownia Artystyczna, Pracownia ma prezentować wybrane dzieła Magdaleny Abakanowicz w formie dostępnej publicznie galerii sztuki, oraz współpracować z urzędem Miasta st Warszawy, z lokalnymi ośrodkami kultury indywidualnymi inicjatywami kulturalnymi. Ma spełniać rolę miejsca goszczącego wszystkich tych, którzy chcą lub potrzebują w szerszym gronie, z publicznością lub wśród specjalistów, rozmawiać o twórczości artystki, pokazywać materiały archiwalne, czy prowadzić zajęcia edukacyjne. Pracownia na ul.Stępińskiej zastąpuje dom na Bzowej na potrzeby szerokiej publiczności.
Fundacja realizuje dwa główne kierunki działań wpisujących pracownię na Stępińskiej w ścieżki kultury na Mokotowie:
• udostępnianie okazjonalne pracowni do działań naukowych oraz edukacyjnych
• okazjonalna obecność pracowni w działaniach zewnętrznych w ramach współpracy z urzędem miasta, w szczególności z mokotowskimi domami kultury
 
Współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu w związku z uzyskaniem dla uczelni imienia Magdaleny Abakanowicz, Fundacja współpracuje z uczelnią w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych dla prac badawczych i naukowych oraz dzieł sztuki na potrzeby wystaw i prezentacji, udziela praw autorskich na wykorzystanie wizerunku dzieł i zasobów.
 
Współpraca z mediami:
Kontakt z mediami:

Magdalena Grabowska
Tomasz Piątkowski
 
Fundacja prowadzi komunikację na profilu społecznościowym
 

  Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego

pasek ze zdjęciem